Nabór na wolne stanowisko - ogrodnik

05.04.2020

ZARZĄD PIASTOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - OGRODNIK

 

1. Wymagania niezbędne:

 

a) wykształcenie wyższe w zakresie architektura krajobrazu lub ogrodnicze,

b) prawo jazdy kat. B,

c) staż pracy – minimum 3 lata w utrzymaniu terenów zielonych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a) znajomość metody oceny stanu zdrowotnego drzew i krzewów, określania ich statyki oraz zasad pielęgnacji,

b) umiejętność doboru materiału roślinnego do nasadzeń w warunkach miejskich,

c) znajomość przepisów:

- ustawy o ochronie przyrody,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- kodeks postępowania administracyjnego.

d) znajomość obsługi komputera oraz pakietu Office i pakietu Windows,

e) wysoka kultura osobista,

f) odporność na stres,

g) zdolność podejmowania decyzji,

h) kreatywność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu pracy.

 

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

a) nadzór nad ekipą gospodarczą przy pracach utrzymania zieleni,

b) sporządzenie inwentaryzacji i prowadzenie ewidencji miejskich terenów zieleni,

c) nadzór merytoryczny nad prawidłowością wdrażania projektów urządzania miejskich terenów zieleni,

d) wykonywanie projektów i kosztorysów inwestorskich dla rozwoju obszarów zieleni miejskiej nie towarzyszących nowym inwestycjom miejskim,

e) opiniowanie projektów i kosztorysów inwestorskich dla rozwoju obszarów zieleni miejskiej towarzyszących nowym inwestycjom miejskim,

f) współdziałanie z organami i służbami właściwymi w zakresie tworzenia i utrzymania obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie prawnej,

g) opiniowanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu w zakresie zieleni,

h) uzgadnianie projektów zagospodarowania zielenią dla podmiotów z terenu miasta,

i) nadzór nad pielęgnacją oraz wycinką drzew i krzewów,

j) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie utrzymania terenów zieleni oraz planowania i realizacji nowych terenów zieleni, w tym w zakresie:

- terenów dla realizacji nasadzeń kompensujących i kontroli realizacji tych nasadzeń,

- typowania do usunięcia starych i chorych drzew,

- ukwiecenia miasta,

- pomników przyrody,

k) udostępnianie informacji publicznej.

 

4. Warunki pracy na stanowisku

 

A. Charakterystyka miejsca pracy.

Ogrodnik w Piastowskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, to stanowisko administracyjno–biurowe, dla którego, w zakresie podstawowych zadań uwzględnia się pracę w terenie, poza biurem.

Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku, poza pracą w terenie, wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, niszczarka, ksero, drukarka, telefon. Pomieszczenia Biura spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

 

B. Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.

 

Czynnik mechaniczny urazowy:

– nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę, skarpy,

– sople, nawisy śnieżne, śliskie powierzchnie,

– różnice poziomów, schody, klatki schodowe,

– pomieszczenia biurowe - ostre krawędzie, szafy, biurka, drzwi powodujące uderzenia,

– zdarzenia związane z przemieszczaniem się na terenie Miasta Wałbrzycha oraz poza Miastem (wyjazdy służbowe),

– uszkodzenie sprzętu, niewłaściwa eksploatacja powierzonego sprzętu, materiałów lub urządzeń.

 

Czynnik niemechaniczny urazowy:

– obciążenie stresem,

– porażenie prądem,

– poparzenie gorącą substancją (herbata, kawa).

 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe:

– obciążenia zadaniami,

– praca z monitorem ekranowym,

– praca w warunkach mikroklimatu zmiennego,

 

Czynnik biologiczny:

– zagrożenia biologiczne mogąca wystąpić w miejscu pracy,

– kontakt pośredni lub bezpośredni biologiczny nie występuje, ograniczony w zakresie współpracowników lub osób z zewnątrz. Pomieszczenia biurowe spełniają warunki w zakresie oceny ryzyka zawodowego.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d) kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok w jednostce zajmującej się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody albo zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody,

e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: styczeń-luty 2020 roku.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska dotyczy oraz podanym adresem zwrotnym w terminie do 7 listopada 2019 roku, na adres:

Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Słońskiego 4,

05-820 Piastów

 

Oferty, które wpłyną do PPUK Sp. z o.o. po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru.

 

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piastowie, ul. Słońskiego 4.