2 kwietnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników PPUK

Zgodnie za zarządzeniem nr 1/03/2021 Prezesa Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o.  dzień 2 kwietnia 2021 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki.

Szczegóły zarządzenia poniżej i w załączniku:

Zarządzenie nr 1/03/2021
Prezesa Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. z dnia 30.03.2021 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 kwietnia 2021 roku dniem wolnym od pracy
Działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Zarządu Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w zw . z art. 81 § 1 i art. 129 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj.Dz.U. z 2018, poz. 917) zarządzam co następuje :

§ 1.
1. Ustalam dzień 2 kwietnia 2021 roku w Piastowskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych  spółka z o.o. dniem wolnym od pracy obniżając wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.
2. W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy wynikającym z ust. 1 pracownikom przysługuje wynagrodzenie w pełnej wartości.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom  Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz do  wiadomości  publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, a także opublikowanie na stronie internetowej PPUK Sp. z o.o.

§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Prokurentowi Spółki.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.