Oferta

Oferta jest skierowana do Wspólnot Mieszkaniowych oraz Właścicieli Indywidualnych Nieruchomości.
W ramach umowy o zarządzanie i administrowanie nieruchomością podejmujemy się następujących działań na rzecz właścicieli:
 
 • Zarządzanie, administrowanie nieruchomościami
 • Obsługa księgowa
 • Obsługa finansowa wspólnoty mieszkaniowej
 • Obsługa prawna wspólnoty mieszkaniowej
 • Obsługa techniczna budynków
 • Sprzątanie budynków
 • Pielęgnacja zieleni
 
Najważniejsze czynności wykonywane w ramach usługi:
 
 • Reprezentowanie właścicieli przed sądami i organami egzekucyjnymi
 • Reprezentowania właścicieli na zewnątrz przed organami administracji rządowej i samorządowej
 • Reprezentowania właścicieli w nie wymienionych powyżej sprawach, w zakresie ustalonym w umowie, poprzez przygotowywanie profesjonalnych pism według własnej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Opracowywanie i opiniowanie umów zawieranych, aneksowanych i rozwiązywanych na rzecz właścicieli w zakresie obsługi eksploatacyjnej, obsługi technicznej - w tym wykonywania przeglądów oraz negocjowanie warunków i podpisywanie w/w umów w imieniu i na rzecz właścicieli.
 • Opracowywanie i opiniowanie uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania nieruchomości, takich jak: Regulamin Porządku Domowego, Statut Wspólnoty Mieszkaniowej, Regulamin Parkingu itp.
 • Przygotowywanie i zwoływanie zebrań sprawozdawczych dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych, co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, dokonywanie płatności w imieniu właścicieli gotówką oraz poprzez rachunek bankowy, analizowanie potrzeb i przygotowywanie planów rzeczowo finansowych związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości, stanem technicznym nieruchomości oraz możliwościami rozwoju.
   

oferta

 
Stawki za świadczone przez Spółdzielnię usługi oraz koszty utrzymania nieruchomości wspólnej są określane w trakcie negocjacji i uzgodnień z Zarządem Wspólnoty po uwzględnieniu oczekiwań Wspólnoty co do zakresu tych usług. 
 
W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą, służymy dodatkowymi informacjami, a na ewentualne pytania odpowiemy osobiście lub telefonicznie
 
Zarząd PPUK Sp. z o.o.