4 czerwca 2021r. wolny od pracy dla pracowników PPUK

Zarządzenie nr 1/05/2021
Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. z dnia 28 maja 2021 r.
 
w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w zamian za dzień 1 maja 2021 r - święto przypadające w sobotę.
 
Na podstawie § 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 Regulaminu Zarządu Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., w związku z art.. 14 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.Dz. U. z 2020, poz. 1320) zarządzam , co następuje:
 
§ 1.
1.  Ustalam dzień 4 czerwca 2021 r., jako dzień wolny od pracy dla pracowników Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.
2.   W dniu 4 czerwca 2021 r. biuro Spółki będzie nieczynne dla interesantów we wszystkich dwóch lokalizacjach tj. w budynkach przy ul. Słońskiego 4 i przy Al. Tysiąclecia 3.
 
§2.
Zarządzenie poddaje się do wiadomości pracownikom oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurach Spółki.
 
§3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Administracyjnych.
 
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Podpisano:
Robert Nogalski - Prezes Zarządu
Krzysztof Zaorski - Wiceprezes Zarządu