4 stycznia 2022r. wolny od pracy dla pracowników PPUK

Zarządzenie nr 1/01/2022
Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o
z dnia 4 stycznia 2022 r.

w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w zamian za dzień 1 stycznia 2022 r - święto przypadające w sobotę.


Na podstawie § 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 Regulaminu Zarządu Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., w związku z art.. 14 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2020, poz. 1320) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r., jako dzień wolny od pracy dla pracowników Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.

W dniu 7 stycznia 2022 r. biuro Spółki będzie nieczynne dla interesantów we wszystkich dwóch lokalizacjach tj. w budynkach przy ul. Słońskiego 4 i przy Al. Tysiąclecia 3.

§2.

Zarządzenie poddaje się do wiadomości pracownikom oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurach Spółki.
§3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Administracyjnych.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisano

Prezes Zarządu

Krzysztof Zaorski